Woshige
Rena
Zayasu

Woshige
vs Slayer
Woshige vs Hae 1
Woshige vs Hae 2
Woshige vs Sawa

Teams/Other
Woshige(Millia), Kiabui(Axl), Shonen(Testament) vs Muri Shinjuu(Johnny), Nabaiken(Baiken), 9B(Potemkin)

Matsuo Shouzan(Slayer), Manimani(Potemkin), Kariwo(Sol) vs Kiabui(Axl), Shonen(Testament), Woshige(Millia)

a-cho 2006 Same Character 3on3 – Kabegiwa no DC, Kid, Muri Shinjuu(Johnny) vs Rena, Suu, Woshige(Millia)

Rena
vs Slayer
Doubt vs Rena

vs Ky
MNE vs Rena

vs Faust
Rena vs Kenbou

vs Bridget
Kurusu vs Rena

vs Baiken
Rena vs Meso

vs Chipp
Kisuke vs Rena

vs Zappa
Kuro vs Rena

vs Potemkin
Rena vs CPO

Teams/Other
Kondo(Slayer), Rena(Millia), Mario(Sol) vs Day(Testament), to-ru(Baiken), P.C(Sol)

Kondo(Slayer), Mario(Sol), Rena(Millia) vs Sakuraba(Testament), Y.T(Anji), Sonson(Sol)

Neige(Millia), Satoshi(Chipp) vs Rena(Millia), Mario(Sol)

Mario(Sol), Rena(Millia) vs Tani(Jam), Dogura(Sol)

DKJ(Johnny), Moro(Slayer) vs Mario(Sol), Rena(Millia)

a-cho 2006 Same Character 3on3 – Moto Kara, Micchi, Kazuki(Dizzy) vs Suu, Rena, Woshige(Millia)

Zayasu
vs Johnny
Suzume vs Zayasu

vs Ky
Zayasu vs Isa
Shirushi vs Zayasu

vs Baiken
Rin vs Zayasu