Koichi
Matsu
Woshige

Koichi
vs Dizzy
Koichi vs Kame at gg gigs

vs May
Sigihara vs Koichi 1
Sigihara vs Koichi 2

vs Jam
Koichi vs KA2 1
Koichi vs KA2 2
Koichi vs KA2 3

vs Robo
Arisaka vs Koichi
Nagao vs Koichi 1
Nagao vs Koichi 2

vs Johnny
Sanma vs Koichi 1
Sanma vs Koichi 2
Sanma vs Koichi 3
Koichi vs Sanma 4

vs Testament
Koichi vs Shonen 3
Koichi vs Shonen 42
Koichi vs Shonen 43
Koichi vs Shonen 47
Koichi vs Shonen 48
Koichi vs Shonen 61

vs Bridget
Koichi vs Ruu 10
Koichi vs Ruu 11
Koichi vs Ruu 12
Koichi vs Ruu 20
Koichi vs Ruu 21
Koichi vs Ruu 29
Koichi vs Ruu 30
Koichi vs Ruu 35
Koichi vs Ruu 60

vs Eddie
Koichi vs Hokushin 1
Koichi vs Hokushin 2
Koichi vs Ogawa 1
Koichi vs Ogawa 2
Koichi vs Ogawa 3
Koichi vs Ogawa 4
Koichi vs Ogawa 5
Koichi vs Ogawa 6
Koichi vs Ogawa 7
Koichi vs Ogawa 8
Koichi vs Ogawa 9
Koichi vs Ogawa 10

Matsu
vs Millia
Matsu vs kaqn
Matsu vs Tatsumi

vs Jam
Matsu vs kaqn
KA2 vs Matsu

vs Baiken
Matsu vs Sharon

vs Sol
Kishitaka vs Matsu

vs Dizzy
Matsu vs H.H

vs Johnny
Matsu vs Sanma 1
Matsu vs Sanma 2
Matsu vs Sanma 3

vs Eddie
Matsu vs Hokushin
Matsu vs Ogawa 1
Matsu vs Ogawa 2
Ogawa vs Matsu 3
Matsu vs Ogawa 4

Teams/Other
Tougeki 2004 Semifinals – Matsu(Millia), Yukinose(Bridget), Sharon(Baiken) vs H.H(Dizzy), Geneijin(Robo-Ky), Pachi(Faust)
Tougeki 2004 Finals – Sharon(Baiken), Yukinose(Bridget), Matsu(Millia) vs. Imo(Zappa), Kaqn(Jam), Nemo(Faust)
Part 1
Part 2

Woshige
vs Chipp
Woshige vs Susumu 1
Woshige vs Susumu 2
Susumu vs Woshige 3
Susumu vs Woshige 4

vs Ky
Woshige vs Masabou

vs Slayer
kubo vs Woshige

vs Eddie
Woshige vs Takeshi
Msinshi vs Woshige 1
Woshige vs Msinshi 2

vs Venom
N-O vs Woshige 1
N-O vs Woshige 2
N-O vs Woshige 3

vs Anji
Ucchi vs Woshige

vs Jam
Woshige vs Let’s

vs Sol
P.C vs Woshige 1
P.C vs Woshige 2
Woshige vs P.C 3

vs Potemkin
MGA vs Woshige 1
MGA vs Woshige 2

vs Bridget
Woshige vs ruu

vs Baiken
Woshige vs to-ru

vs Millia
Mochida vs Woshige

Teams/Other
2004 a-cho 3on3 – Woshige(Millia), Kazuki(Dizzy), Hae(Slayer) vs Garu(Baiken), kubo(Slayer), MAR(Zappa)
2005 a-cho 3on3 – Woshige(Millia), Ruu(Bridget), Susumu(Chipp) vs Let’s(Jam), VERSUS(May), Day(Testament)
2005 a-cho 3on3 – Shachou(Eddie), Yossan(I-No), KON(Axl) vs Woshige(Millia), Ruu(Bridget), Susumu(Chipp)